แบบแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะความคิดเห็น

*เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล การจัดการข้อร้องเรียนในทุกขั้นตอนจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่จะระบุตัวตนผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานที่ได้รับไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผย

สถานะข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะล่าสุด

สถิติข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

OAR Complain Management System ©2019-2022. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. System Support 073313486 ภายใน 3490 อีเมล kittisak.k@psu.ac.th