แบบแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะความคิดเห็น

แบบแจ้งข้อร้องเรียนและเสนอแนะความคิดเห็น

  • ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ร้องเรียน

  • ส่วนที่ 2 เหตุแห่งการร้องเรียนและรายละเอียดของเรื่องที่ร้องเรียน

  • ส่วนที่ 3 ความประสงค์/ความต้องการของผู้ร้องเรียน

  • ส่วนที่ 4 เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน (ถ้ามี)

  • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, doc, docx.

*เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล การจัดการข้อร้องเรียนในทุกขั้นตอนจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่จะระบุตัวตนผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานที่ได้รับไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผย

สถานะข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะล่าสุด

สถิติข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

OAR Complain Management System ©2019-2022. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. System Support 073313486 ภายใน 3490 อีเมล kittisak.k@psu.ac.th