แบบแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะความคิดเห็น

*เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล การจัดการข้อร้องเรียนในทุกขั้นตอนจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่จะระบุตัวตนผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานที่ได้รับไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผย

สถานะข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะล่าสุด

คำชื่นชมล่าสุด

สถิติ

OAR Complain Management System ©2019-2024. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. System Support 073313486 ภายใน 3490 อีเมล kittisak.k@psu.ac.th | Privacy Policy

จะใช้บริการนี้อย่างไร?


  • แจ้งข้อร้องเรียน - ส่งข้อร้องเรียนในด้านต่างๆ อาทิเช่น เจ้าหน้าที่ การใช้บริการ สภาพแวดล้อม ด้านห้องสมุดสีเขียว หรือข้อเสนอะแนะอื่นๆ รวมถึงคำชมที่มีต่อสำนักวิทยบริการ ข้อมูลของท่านจะถูกนำเข้าที่ประชุมตามรอบเวลาที่กำหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
  • สายด่วยถึงผู้บริหาร - สื่อสารโดยตรงถึงคณะผู้บริหารของสำนักวิทยบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นอิสระ
OAR Complain Management System
ระบบจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะความคิดเห็น สำนักวิทยบริการ โทร. 1434

This will close in 24 seconds