สายด่วนถึงผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร ช่วยอารีย์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
0804261112 (ภายใน 1411)
somporn.c@psu.ac.th
http://www.oas.psu.ac.th
  https://www.facebook.com/csomporn

แบบฟอร์มการติดต่อ

OAR Complain Management System ©2019-2024. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. System Support 073313486 ภายใน 3490 อีเมล kittisak.k@psu.ac.th | Privacy Policy