ขอเชิญท่านประเมินความพึงพอใจต่อระบบติดตามหนี้สินห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ผ่านระบบออนไลน์
กรุณายืนยันตัวตนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์

สถานะหนี้สินห้องสมุด แยกตามคณะ/หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 26/05/2024)