ขอเชิญท่านประเมินความพึงพอใจต่อระบบติดตามหนี้สินห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ผ่านระบบออนไลน์

เกี่ยวกับระบบ

ระบบติดตามหนี้สินห้องสมุด หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ พัฒนาขึ้นเพื่อการควบคุมจำนวนหนี้ที่เกิดจากการค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดให้อยู่ในสถานะปกติที่ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการได้ ระบบสารสนเทศนี้เกิดจากความร่วมมือกันตรวจสอบและติดตามผ่านงานห้องสมุดและงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ด้านข้อมูล
คุณพนิตา แวดือรามัน
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงานพิเศษ
อีเมล panita.w@psu.ac.th โทร. 073 313486 ภายใน 1405
ด้านระบบ
คุณกิตติศักดิ์ แก้วเนียม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล kittisak.k@psu.ac.th โทร. 073 313486 ภายใน 3490
หรือแชทผ่านทาง Facebook เพจของหอสมุดฯ https://www.facebook.com/JFKLibraryPSU

สถานะหนี้สินห้องสมุด แยกตามคณะ/หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 26/05/2024)